РЕШЕНИЕ
№1106
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2576/12.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на електропровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 62983.59.1, с начин на трайно ползване "Ниско застрояване", с площ от 1.96 дка, в землището на с. Розово, общ. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№194-З-1432-1#2/28.08.2023 г. от Златка Гургова, в качеството си на заявител и заинтересовано лице по смисъла на ЗУТ, с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 62983.59.1, община Казанлък, село Розово, НТП „Ниско застрояване“, по КККР на село Розово, одобрена със Заповед № РД-18-398/09.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи ПИ с идентификатори: 62983.59.2 62983.60.17, 62983.60.10, 62983.59.171. Разработено е техническо задание и схема на проектното трасе, от които става ясно следното:

 • За нуждите на обект: „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 62983.59.1, в землището на село Розово, община Казанлък е необходимо захранване с ел. енергия, за което, съгласно Становище №36458/22.06.2022 г. за присъединяване към електропреносната мрежа на ЕВН България КЕЦ Казанлък, присъединяването на обекта към електропреносната мрежа ще се осъществи от съществуващ стълб №14 от мрежа НН на изв. А, захранена от ТП 2- РОЗОВО - 0, извод СрН Бузовград, п-ст Чудомир, с. Розово, попадащ в улична регулация, в границите на населеното място.
 • Трасето на електропровода започва от ЕТ монтирано на НН №14 в очертанията на с. Розово (в регулация) от ул. „Радецка“ след о.т.74. От там трасето продължава по ПИ с идентификатор 62983.58.325, собственост на Община Казанлък – „Дере“, по ПИ с идентификатор 62983.58.165 представляващ имот, собственост на Община Казанлък – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, след това по ПИ с идентификатор 62983.59.171, представляващ имот, собственост на Община Казанлък – „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и достига до ПИ с идентификатор 62983.59.1, собственост на заявителя. Общата дължина на трасето е 101,94м., като 54,74м. от тях попада в регулационните граници на с. Розово, а останалите 47,20м.  – извън урбанизираната територия.

Издадена е Заповед №695/10.04.2023 г. на кмета на община Казанлък за одобряване на проект за ПУП – ПР, ПЗ и план схеми за електроснабдяване и водоснабдяване на ПИ с идентификатор 62983.59.1, в землището на село Розово.

Издадено е Решение №5/08.06.2023 г. за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки за трасета за проектиране.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

 • Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 62983.59.1, община Казанлък, село Розово, с НТП „Ниско застрояване“ по КККР на село Розово, одобрена със Заповед №РД-18-398/09.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи ПИ с идентификатори: 62983.59.2; 62983.60.17; 62983.60.10 и 62983.59.171, като предложеното трасе на електропровода преминава през ПИ с идентификатор 62983.58.325, ПИ с идентификатор 62983.58.165 и ПИ с идентификатор 62983.59.171.
 • Одобрява план-схема за трасе на ел.провод в регулацията на с. Розово по ул. “Радецка“ след о.т.74
 • 3.  Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

  4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в поземления имот, засегнат от парцеларния план за електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 62983.59.1, община Казанлък, село Розово с НТП „Ниско застрояване“ по КККР на село Розово, одобрена със Заповед № РД-18-398/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, който ще засегне следните поземлени имоти, общинска собственост:

   

  Имот

  Местност

  Вид територии

  Трайно

  ползване

  Вид собственост

  Дължина

  на трасето

  по имоти

  в л.м.

  1

  62983.58.165

  Досотия

  земеделска

  За

  селскостопански, горски,

  ведомствен път

  Общинска

  публична

   

  30,16м.

  2

  62983.58.325

  Досотия

  земеделска

   

  Дере

  Общинска

  публична

   

  6,73

  3

  62983.59.171

  Сованлъка

  земеделска

  За

  селскостопански, горски,

  ведомствен път

  Общинска

  публична

   

  10,31

   

  5. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие – 3 (три) години от датата на издаването му.

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Златка Гургова - гр. Казанлък.

   

  Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 05/10/2023 г.