РЕШЕНИЕ
№1111
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2597/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40292.72.11, с НТП "нива", "земеделска територия" с площ от 1646 кв.м, в местност "В село", землище на гр. Крън, с цел промяна в начина на трайно ползване "за търговски, производствени, складови и обслужващи дейности". 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-М-3575-1/22.08.2023 г.– Михаил Михов с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 40292.72.11 с начин на трайно ползване (НТП) „нива“, „земеделска територия“ с площ от  1646 кв.м, в  местност „В село“, землище град Крън, при граници и съседи: 40292.72.29 с НТП „автогара“, държавна частна собственост; 40292.72.2 - с НТП „за др. вид застрояване“; 40292.72.5 с НТП „нива“, частна собственост; 40292.72.18 - с НТП „ов. градина“, частна собственост и 40292.148.8 - с НТП - „републикански път“. Транспортният достъп до имота е възможно да се осъществи от републикански път с разработване на комуникационно транспортен план от запад при спазване изискванията на Закона за пътищата.

Инвестиционните намерения на възложителя са „складиране и продажба на собствена селскостопанска продукция от еко оранжерии“.

Предвидени са  следните показатели за застрояване: до 30% плътност на застрояване, до 2.5 коефициент на интензивност, 70% минимално озеленяване и до 10 м кота корниз.

За Водоснабдяването и електроснабдяването на имота на имота се предвижда да се разработят план - схеми при необходимост парцеларни планове след становища на съответните експлоатационни дружества.

Инвестиционното намерение не е в противоречие на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Смф1 (смесена многофункционална зона разновидност 1).

Представено е становище от РИОСВ Ст. Загора относно инвестиционното намерение и вероятността за отрицателното въздействие върху защитени зони.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40292.72.11, с начин на трайно ползване (НТП) „нива“, „земеделска територия“ с площ от 1646 кв.м, в местност „В село“, землище град Крън с цел промяна в начина на трайно ползване „за търговски, производствени, складови и обслужващи дейности“;

2. Одобрява задание, съставено от Възложителя.

   

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Михаил Михов с адрес гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 20 общински съветници, от които „За” 20.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2023 г.