РЕШЕНИЕ
№1113
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2598/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от ПУП част от ПИ с идентификатор 27499.123.108 "за селскостопански, горски ведомствен път" - публична собственост в землището на с. Енина, за изграждане на пътна връзка за транспортен достъп до ПИ 27499.125.35, с НТП "нива" землище с. Енина, общ. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №192-2276-2 от 11.08.2023 г. и 192-2276-2#1/14.08.23 г. от Севдалин Чаушев с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план за техническа инфраструктура - пътна връзка към ПИ с идентификатор 27499.125.35 с НТП „нива“ землище село Енина, върху части от ПИ 27499.123.108 с НТП „за селскостопански, горски ведомствен път“ - публична собственост в землище село Енина, община Казанлък.

За ПИ 27499.125.35 в местност „Под Саднята“ Общински съвет Казанлък е разрешил с Решение №641/31.03.2022 г. изработване изменение на ОУП и на ПУП - План за застрояване, план - схеми и парцеларни планове на елементи на техническата инфраструктура. Със Заповед №924 от 04.05.2023 г., е одобрен план за регулация и застрояване с план - схеми за техническа инфраструктура, с цел приемане нов начин на трайно ползване „за производствени, складови дейности и обществено обслужване„ в зона Смф1-смесена многофункционална.

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ „За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект“, което налага да се проведе процедура за промяна предназначението на част от полския път, включен в обхвата на транспортния достъп до посочения имот съобразно приложената комуникационно -транспортна схема.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след предварително съгласие на общински съвет.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.3 и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във вр. с Решение №641 от 2022 г. на Общински съвет – Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от ПУП част от ПИ с идентификатор 27499.123.108 „за селскостопански, горски ведомствен път“ -публична собственост в землище село Енина, за изграждане на пътна връзка за транспортен достъп до ПИ 27499.125.35 с НТП „нива“ землище село Енина, собственост на Севдалин  Чаушев;

2. Определя срок на валидност на съгласието по т.1 – три години.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Севдалин Чаушев - с. Хаджидимитрово.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2023 г.