РЕШЕНИЕ № 483
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 27.07.2006 г., Протокол № 41

ОТНОСНО: вх. № ОС-306/ 19.05.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад относно конкурс за отдаване под наем на терен от 32 кв. м., представляващ част от публична общинска собственост, УПИ ІІ в кв. 172 по плана на гр. Казанлък, за поставяне на временно съоръжение за продажба на цветя и посадъчен материал.


Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  

 

Р Е Ш И:

 

 

            Отлага разглеждането на вх. № ОС-306/ 19.05.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад относно конкурс за отдаване под наем    на терен от 32 кв. м., представляващ част от публична общинска собственост, УПИ ІІ в кв. 172 по плана на гр. Казанлък, за поставяне на временно съоръжение за продажба на цветя и посадъчен материал до утвърждаване на схемите по чл. 2, ал. 1от Наредба № 21 за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности.

      

           

 

 

 

 

Вярно с оригинала!                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:              

                                                                                                        /В. Самарски/

                        /В. Василева/