РЕШЕНИЕ № 485
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2006 г., Протокол № 41

ОТНОСНО: вх. No. ОС-343/ 07.6.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за продажба на земя-частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал. 2 от ЗОС и чл. 40 от Наредба №15 за РПУРОИ на ОбС,   

 

 

РЕШИ:

 

І. Да се продаде на Димитър Димитров Орозов общинска земя с площ 1035кв. м, представляваща урегулиран поземлен имот ХІІІ-13 в кв. 14 по одобрен подробен устройствен и кадастрален план на с. Голямо Дряново със заповед № 135 от 1995 г. при граници: север-УПИ ІV, УПИ V; изток - УПИ Х, УПИ ХІ, УПИ ХІІ; юг - улица; запад - УПИ ХІV, съгласно акт за общинска собственост № 754 от 03.12.2003 г., вписан с вх. № 5841 от 08.12.2003г., акт 14, том ІV, н.д. 2846, стр. 15920.

 

ІІ. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички правни и фактически действия по т. 1, като се сключи договор, съгласно който на Димитър Димитров Орозов да се прехвърли правото на собственост върху дворно място цялото с площ 1035 кв. м, представляващо урегулиран поземлен имот ХІІІ-13 в кв. 14 по одобрен подробен устройствен и кадастрален план на с. Голямо Дряново със Заповед № 135 от 1995 г., собственост на Община Казанлък,срещу което същата да заплати на Община Казанлък сумата от 8600 лв. /осем хиляди и шестстотин лева/ плюс дължимите такси.

 

III. Вписването на договора в службата по вписванията с район на действие Районен съд Казанлък  да стане за сметка на Димитър Димитров Орозов.

 

             

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                      /ВАСИЛ САМАРСКИ/