РЕШЕНИЕ № 486
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 27.07.2006 г., Протокол № 41

ОТНОСНО: Учредяване на ежегодна награда „Професор Александър Фол” за проучване и популяризиране на тракийското културно наследство на територията на община Казанлък.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 

 

 

РЕШИ:

 

             1. Учредява награда „Професор Александър Фол” за проучване и популяризиране на тракийското културно наследство на територията на община Казанлък.

2. Наградата включва специална статуетка и парична сума в размер на хиляда лева.

3. Задължава директора на Исторически музей „Искра” – Казанлък до 30.09.2006 г. да внесе в ОбС – Казанлък проект за статут на наградата „Професор Александър Фол” за проучване и популяризиране на тракийското културно наследство на територията на община Казанлък.

4. Задължава кмета на общината със своя заповед да назначи комисия за определяне на лицето, което ще получи наградата „Професор Александър Фол” за проучване и популяризиране на тракийското културно наследство на територията на община Казанлък за 2006 г. в състав: Председател: Косьо Зарев – директор на ИМ „Искра” и членове: членовете на Постоянната комисия по култура, информационни средства и вероизповедания  и трима специалисти, определени от директора на Исторически музей „Искра”.

5. Наградата за 2006 г. да се връчи на лицето по време на Дните на тракийската култура.

              

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/