РЕШЕНИЕ № 488
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 27.07.2006 г., Протокол № 41

ОТНОСНО: вх. No. ОС-421/10.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на общински обекти по реда на чл. 32, ал.3, т.1 ЗПСК.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 32, ал. 3, т. 1  ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал.  ал. 1 и 2 и чл. 14, ал. 4 НТК и във връзка с Решения  Nо No 414, 415, 416, 417 и 419 от 27.04.2006 г.  на ОбС

 

РЕШИ:

 

1. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:

А. Дворно място с площ 1325 /хиляда триста двадесет и пет/ кв.м., представляващо УПИ /урегулиран поземлен имот/ XVI - 688 /шестнадесети за шестстотин осемдесет и осми/ в кв. 31 /тридесет и първи/ по плана на с. Шейново, ведно с построената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 126,54 /сто двадесет и шест цяло и петдесет и четири/ кв. м.

Б. Масивна сграда с площ 240,70 /двеста и четиридесет цяло и седемдесет стотни/ кв.м, находяща се в УПИ /урегулиран поземлен имот/ X /десети/, кв. 6 /шест/, по плана на с. Шейново, община Казанлък, ведно с отстъпеното право на строеж и подобрения – бетонова площадка с площ 104,50 /сто и четири цяло и петдесет стотни/ кв.м. и входно стълбище с площ 30 /тридесет/ кв. м.

В. Обществен терен с площ 9691 /девет хиляди шестстотин деветдесет и един/ кв.м., представляващ им. Nо 000514 /петстотин и четиринадесет/ в м. “Паметника” в землището на с.Шейново, община Казанлък, ведно с построената в него триетажна сграда.

Г. Дворно място с площ 490 /четиристотин и деветдесет/ кв.м., представляващо УПИ /урегулиран поземлен имот /II /втори/, кв. 32 /тридесет и две/  по плана на с. Ясеново, община Казанлък, ведно с находящата се в него сграда – незавършено строителство.

Д. Дворно място с площ 850 /осемстотин и петдесет/ кв.м., представляващо УПИ /урегулиран поземлен имот/ I /първи/, кв. 51 /петдесет и едно/ по плана на  с. Средногорово, община Казанлък,  ведно с построените в него две сгради, със застроена площ съответно 200 /двеста/ кв.м. и 50 /петдесет/ кв.м.

при следните условия:

1.1. Начална тръжна цена, както следва:

за обекта по т. А  -  46 800 /четиридесет и шест хиляди и осемстотин/ лв.

за обекта по т. Б  -  49 500 /четиридесет и девет хиляди и петстотин/ лв.

за обекта по т. В  - 295 200 /двеста деветдесет и пет хиляди и двеста/ лв.

за обекта по т. Г  -   38 610 /тридесет и осем хиляди шестстотин и десет/ лв.

за обекта по т. Д -   14 310 /четиринадесет хиляди триста и десет/ лв.

Цената се оферира в левa. Достигнатата цена се заплаща от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора  за  продажба  по  сметка   BG 79 SOMB 9130 3221727350 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF.

1.2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

1.3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

1.4. Закупуване на тръжна документация – ст. 19 на Община Казанлък срещу квитанция за платена такса за тръжна документация за всеки от обектите в размер на 200 лв. в брой в касата в ЦИУ  при Община Казанлък  до изтичане срока за подаване на предложения за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

            При получаване на тръжната документация:

            а) юридическите лица и едноличните търговци представят:

·        заверено от кандидата копие на документ за съдебна регистрация;

·        документ,  удостоверяващ актуалното правно състояние/оригинал/,издаден до 90 дни преди

       датата на търга;

·        нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако представителната власт не може да се установи от документа за съдебна регистрация/;

            б) физическите лица, извън тези по т. а),  представят:

  • документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация;

·        нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако кандидатът се представлява от пълномощник/;

в) при получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

1.5. Предложения за участие се приемат до 1230 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

1.6. Оглед на обектите – 10-17 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

1.7. Търговете да се проведат в ст. 14  в сградата на Община Казанлък на следните дати:

за обекта по т. А  - 20-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 1300 ч.

за обекта по т. Б - 20-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 1320 ч.

за обекта по т. В - 20-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 1340 ч.

за обекта по т. Г - 21-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 1300 ч.

за обекта по т. Д -  21-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 1320 ч.

 

            2. За провеждане на търговете по т. 1 назначава комисия в състав:

Председател: Иван Минчев Кирев – зам.кмет “Икономика и строителство”

Членове:         Лалка Христова Минкова – юрист

            Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП  и ОС”

            Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител

Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приват., конц. и наеми на ОС”

Иван Сотиров Тишев - общински съветник

Тюркян Исмедова Салиева - общински съветник

Недко Кирилов Недков - общински съветник

Илчо Стефанов Антонов - общински съветник

Сава Койчев Савов - общински съветник

Христо Рачев Марков - общински съветник

Резервни членове:     Милена Дончева Георгиева - ст. юрисконсулт

Васил Димитров Кърпачев - общински съветник

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева – член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1 %  от достигнатата тръжна цена /за обектите по т. т. А, Б, Г, Д/ и 0,2 % от достигнатата тръжна цена /за обекта по т. В/, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

3. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търговете, подготовка и сключване на договори за приватизация, регламентирани в чл. 31, ал. 2 ЗПСК,  раздел I на гл. V  и гл. VII от Наредба за търговете и конкурсите.            

 

             

 

 

  

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/