РЕШЕНИЕ № 490
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 27.07.2006 г., Протокол № 41

ОТНОСНО: вх. No. ОС-429/10.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за обсъждане и приемане на решение за провеждане на преговори с потенциални ползватели за оползотворяване на дървесината на тополово насаждение отд. 260 д - общинска собственост, намиращо се в местност "Кулака", землище с. Кънчево.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 53, ал. 2, т. 3 от Закона за горите; чл. 35, и чл. 36 от Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

РЕШИ:

 

            1. Да се проведат преговори с потенциални ползватели, отговарящи на условия на чл. 57а от Закона за горите за отсичане и изкупуване на тополовите дървета от отд. 260 д – общинска собственост, намиращо се в местност „Кулака”, землище с. Кънчево.

            2. Сечта да бъде изведена, съгласно издаденото Позволително за сеч от Държавно лесничейство – Казанлък.

            3. Създава седемчленна комисия за провеждане на преговорите с потенциални ползватели в състав:

            Председател: Емин Али Чука – зам.-кмет на общината

            Членове:         Милена Георгиева Дончева – ст. юрисконсулт

                                   Иво Георгиев Стоилов – н-к отдел „ОС”

                                   Марияна Георгиева Маркова – ст. експерт „ОВОС”

                                   Петя Димитрова Папазова – ст. експет „Екология”

                                   Недко Кирилов Недков – общински съветник

                                   Моника Божидарова Динева – общински съветник

            Резервни членове:    Дочка Илиева Богданова – общински съветник

                                               Кристина Манева – мл. юрисконсулт

            В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Иво Георгиев Стоилов – член на комисията.

           

             

  

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/