РЕШЕНИЕ № 492
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 27.07.2006 г., Протокол № 41

ОТНОСНО: вх. No. ОС-447/12.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за съгласуване на Подробен устройствен план /Парцеларен план/ за линеен обект "Газопроводно отклонение от ГПС - Калитиново до АГПС - Казанлък" за частта от трасето, минаваща през землището на селата Ръжена, Черганово, Овощник и землището на гр. Казанлък, община Казанлък.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 3 от Закона за устройство на територията,

 

РЕШИ:

 

 

              Съгласува Подробен устройствен план /Парцеларен план/ за линеен обект "Газопроводно отклонение от ГПС - Калитиново до АГПС - Казанлък" относно частта от трасето, която минава през землището на селата Ръжена, Черганово, Овощник и землището на гр. Казанлък, община Казанлък.

 

                       

 

 

  

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/