РЕШЕНИЕ № 493
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 27.07.2006 г., Протокол № 41

ОТНОСНО: вх. No. ОС-428/ 10.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за утвърждаване на маломерни паралелки и слети класове.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1 от НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена издадена от министъра на образованието и науката, /обн., ДВ, бр. 4 от 12.01.2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. и доп., бр. 49 от 17.05.2002 г., бр. 55 от 4.06.2002 г., бр. 74 от 22.08.2003 г., доп., бр. 87 от 3.10.2003 г./

 

РЕШИ:

 

І. Утвърждава  изключения от минималния брой на учениците за учебната 2006 г. - 2007 г. в паралелките на училищата в община Казанлък, както следва:

 

            1. ОУ в село Шейново:

            Първи клас – 12 ученика

            Втори клас – 12 ученика

            Трети клас – 14 ученика

            Четвърти клас – 13 ученика

            Пети клас – 8 ученика

            Шести клас –16 ученика

            Седми клас – 4 ученика

            Осми клас – 14 ученика

            Брой маломерни паралелки – 6

            Брой слети паралелки – 1

            Слети класове – Пети клас и Седми клас.

 

 

            2. ОУ град Шипка:

Първи клас – 10 ученика

            Втори клас – 10 ученика

            Трети клас - няма

            Четвърти клас – 14 ученика

            Пети клас – 10 ученика

            Шести клас – 10 ученика

            Седми клас – 16 ученика

            Осми клас – 10 ученика

            Брой маломерни паралелки – 7

            Брой слети паралелки – няма

            Слети класове - няма

 

            3. ОУ в село Хаджидимитрово:

            Първи клас - няма

            Втори клас – 14 ученика

            Трети клас - няма

            Четвърти клас - няма

            Пети клас – 14 ученика

            Шести клас – 14 ученика

            Седми клас – 14 ученика

            Осми клас – 14 ученика

            Брой маломерни паралелки – 5

            Брой слети паралелки – няма

            Слети класове – няма

 

            4. ОУ в село Бузовград:

 Първи клас – 12 ученика

             Втори клас – 15 ученика

             Трети клас – 7 ученика

             Четвърти клас – 9 ученика

             Пети клас – 8 ученика

             Шести клас – 6 ученика

             Седми клас – 14 ученика

             Осми клас – 14 ученика

             Брой маломерни паралелки – 4

             Брой слети паралелки – 2

             Слети класове –       Трети клас и Четвърти клас;

Пети клас и Шести клас.

 

            5. ОУ в село Ръжена:

            Първи клас - 14 ученика

            Втори клас – 13 ученика

            Трети клас - 15 ученика

            Четвърти клас - 14 ученика

            Пети клас – 16 ученика

            Шести клас – няма

            Седми клас – 16 ученика

            Осми клас – 13 ученика

            Брой маломерни паралелки – 7

            Брой слети паралелки – няма

            Слети класове – няма

 

            6. ОУ в село Розово:

Първи клас – 8 ученика

            Втори клас – 2 ученика

            Трети клас - няма

            Четвърти клас – 14 ученика

            Пети клас – 8 ученика

            Шести клас – 13 ученика

            Седми клас – 5 ученика

            Осми клас – 7 ученика

            Брой маломерни паралелки – 1

            Брой слети паралелки – 3

            Слети класове –        Първи клас и Втори клас;

Пети клас и Шести клас;

Седми клас и Осми клас.

 

            7. ОУ в село Кънчево:

            Първи клас - няма

            Втори клас – 15 ученика

            Трети клас - 13 ученика

            Четвърти клас - 12 ученика

            Пети клас – 12 ученика

            Шести клас – 12 ученика

            Седми клас – 17 ученика

            Осми клас – 10 ученика

            Брой маломерни паралелки – 7

            Брой слети паралелки – няма

            Слети класове – няма

 

            8. ОУ в село Горно Черковище:

Първи клас – 12 ученика

            Втори клас – 8 ученика

            Трети клас – 2 ученика

            Четвърти клас – 13 ученика

            Пети клас – 14 ученика

            Шести клас – 11 ученика

            Седми клас – 12 ученика

            Осми клас – 11 ученика

            Брой маломерни паралелки – 6

            Брой слети паралелки – 1

            Слети класове –        Втори клас и Трети клас;

 

            9. ОУ в село Овощник:

            Първи клас - няма

            Втори клас – 14 ученика

            Трети клас - 12 ученика

            Четвърти клас - 12 ученика

            Пети клас – 13 ученика

            Шести клас – 15 ученика

            Седми клас – 14 ученика

            Осми клас – 14 ученика

            Брой маломерни паралелки – 7

            Брой слети паралелки – няма

            Слети класове – няма

 

            10. ОУ в село Енина:

Първи клас - 15 ученика

            Втори клас – 15 ученика

            Трети клас - 15 ученика

            Четвърти клас - няма

            Пети клас – няма

            Шести клас – няма

            Седми клас – няма

            Осми клас – 16ученика

            Брой маломерни паралелки – 4

            Брой слети паралелки – няма

            Слети класове – няма

 

            11. НУ в село Черганово:

Първи клас – няма

            Втори клас – 6 ученика

            Трети клас – 6 ученика

            Четвърти клас – няма

            Пети клас – няма

            Шести клас – няма

            Седми клас – няма

            Осми клас – няма

            Брой маломерни паралелки – няма

            Брой слети паралелки – 1

            Слети класове –        Втори клас и Трети клас;

 

            12. НУ в село Дунавци:

Първи клас – 2 ученика

            Втори клас – 10 ученика

            Трети клас – 5 ученика

            Четвърти клас – 11 ученика

            Пети клас – няма

            Шести клас – няма

            Седми клас – няма

            Осми клас – няма

            Брой маломерни паралелки – няма

            Брой слети паралелки – 2

            Слети класове –        Първи клас и Втори клас;  Трети клас и Четвърти клас.

 

 

            13. НУ в село Ясеново:

Първи клас – 10 ученика

            Втори клас – 5 ученика

            Трети клас – няма

            Четвърти клас – 7 ученика

            Пети клас – няма

            Шести клас – няма

            Седми клас – няма

            Осми клас – няма

            Брой маломерни паралелки – 1

            Брой слети паралелки – 1

            Слети класове –          Втори клас и Четвърти клас.

 

            14. ОУ в село Копринка:

Първи клас – няма

            Втори клас – 13 ученика

            Трети клас – няма

            Четвърти клас – няма

            Пети клас – 14 ученика

            Шести клас – няма

            Седми клас – 15 ученика

            Осми клас – няма

            Брой маломерни паралелки – 3

            Брой слети паралелки – няма

            Слети класове – няма.

 

 

            ІІ. За осигуряване на паралелките по т. І да се финансират допълнително от местни дейности 50 /петдесет/ щатни бройки, от които 37 педагогически и 13 – непедагогически персонал.

           

ІІІ. Задължава кмета на следващото заседание на ОбС да предложи  промяна в бюджета на община Казанлък за второто полугодие на 2006 г., в която да включи допълнителното финансиране на маломерните паралелки.

 

 

             

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/