РЕШЕНИЕ № 494
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 27.07.2006 г., Протокол № 41

ОТНОСНО: вх. № ОС-408/06.07.2006 г. - Създаване на Общински съвет по наркотични вещества.
(Изм. с Решение № 107/15.12.2008 г. на ОбС)Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21  ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.15 ал.3 – нова, от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 

 

РЕШИ:

 

                 І. Създава Общински съвет по наркотични вещества в състав:

Председател Иван Сотиров Тишев – общински съветник

Зам.-председател - Цветанка Писковазам.-председател на ОбС – Казанлък.

СекретарРада Иванова Гоцкова - локален координатор на проект "Обществена програма за превенция от наркотични вещества в училищата" и щатен служител в дирекция „Хуманитарна политика” – община Казанлък.

Членове:

1. Марияна Янкова – ст. експерт „Младежки дейности” в община Казанлък.

2. Неделчо Иванов Гьорчев – гл. инспектор „Наркотични вещества и лекарствена политика” – Регионален център по здравеопазване.

3. д-р Донка Радева Славова – ст. експерт в дирекция „Опазване на общественото здраве”, Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.

4. Д-р Иван Георгиев Ников - Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Стара Загора

5. Майор Катя Ангелова Стоева – нач. на мед. пункт на поделение 22160 – Казанлък.

6. Росица Янкова Сидерова – ст. експерт по биология и химия - Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора.

7. Невена Иванова – зам.-председател на  Районен съд - Казанлък.

8. Венелин Любенов Пържанов – служител в сектор „Криминална полиция”.

9. Зейнеп Ибрахимова Хаджъ – психолог в отдел „закрила на детето”, гр. Казанлък – Агенция за социално подпомагане, дирекция „Социално подпомагане” - Казанлък.

10. Димитър Димитров – гл. експерт и секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

11. Донка Симеонова – гл. експерт „Училища” – община Казанлък.

12.  Елена Христова – ст. експерт „Образование” – община Казанлък

13.  Илчо Антонов – общински съветник

ІІ. Първото заседание на Общинския съвет по наркотични вещества да се проведе до 5 септември 2006 г.

ІІІ. Проектът за Общинска програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика в съответствие с националната програма да бъде внесен за разглеждане от ОбС до 30.11.2006 г.

 

                 

  

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                     /Л. ПОПОВА/                                                       /ВАСИЛ САМАРСКИ/