РЕШЕНИЕ № 495
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 27.07.2006 г., Протокол № 41

ОТНОСНО: вх. № ОС-407/06.07.2006 г. Приемане на нова Наредба № 14 за пожарна безопасност на територията на община Казанлък.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА,

 

 

 

РЕШИ:

 

 

             Отлага за следващото заседание разглеждането на предложението за приемане на нова Наредба № 14 за пожарна безопасност на територията на община Казанлък         

 

 

 

             

 

  

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/