РЕШЕНИЕ № 497
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 27.07.2006 г., Протокол № 41

ОТНОСНО: вх. № ОС-500/18.07.2006 г. – Прекратяване изплащането на възнаграждението на Дочка Илиева Богданова – общински съветник.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка чл 34, ал. 1 от ЗМСМА и лична молба от общинския съветник Дочка Илиева Богданова.

 

 

РЕШИ:

 

 

            Прекратява изплащането на възнаграждението на Дочка Илиева Богданова по чл. 22, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, считано от 01.08.2006 г.

 

 

 

  

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/