РЕШЕНИЕ № 498
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 17.08.2006 г., Протокол № 42

ОТНОСНО: вх. № ОС-529/ 02.08.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, инвестиционна програма към 30.06.2006 г. и очаквано изпълнение на собствените приходи към 30.09.2006 г.


 

 

 

 
Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети,


РЕШИ:

1. Приема за сведение отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Казанлък към 30.06.2006 г., съгласно Приложения с номера: 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2. Приема отчета за инвестиционната програма към 30.06.2006 г., съгласно Приложение № 13.


Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

                      /Л. ПОПОВА/                            /ВАСИЛ САМАРСКИ/