РЕШЕНИЕ № 500
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 17.08.2006 г., Протокол № 42

ОТНОСНО: вх. № ОС-531/ 02.08.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за промяна в Поименен списък за финансиране на капиталовите разходи по обекти за 2006 г., Приложение № 13, прието с Решение №384/10.03.2006 г.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети,
 
 
РЕШИ:
 
            1. Увеличава капиталовите разходи от целева субсидия от 440 200 лв. на 641 200 лв.
            2. Намалява капиталовите разходи от ИБСФ от 1 450 000 лв. на 1 290 167 лв.
            3. Увеличава капиталовите разходи от СБС от 1 711 728 лв. на 2 011 728 лв. със сумата на неразпределения резерв от 300 000 /триста хиляди/ лева.
            4. Променя сумата за капиталови разходи от 3 601 928 лв. на 4 194 764 лв.
            5. Приема промените по обекти и суми в Приложение № 13.
             
 
           
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /Л. ПОПОВА/                                                   /ВАСИЛ САМАРСКИ/