РЕШЕНИЕ № 501
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 17.08.2006 г., Протокол № 42

ОТНОСНО: вх. № ОС-443/ 11.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на: Част от комбинирана сграда в УПИ V-5990 кв. 182 "а", гр. Казанлък.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 37, ал. 1 и чл. 76 от Наредба № 15 на ОбС,
 
РЕШИ:
 
I. Закрива процедурата за приватизация на обект: “Комбинирана сграда - незавършено строителство - II и III ет.”, ул. “Ген. Скобелев”, № 14 /парцел V - 5990/, гр. Казанлък, открита с Решение № 460/13.05.1999 г. на ОбС – Казанлък.
 II. Открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за продажба на общински имот: 63,4/364 /шестдесет и три цяло и четири десети/триста шестдесет и четири цяло/ идеални части от дворно място с обща площ 364 /триста шестдесет и четири/ кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-5990 /пети за пет хиляди деветстотин и деветдесет/ в кв. 182 ”а” /сто осемдесет и две “а”/, по план на гр. Казанлък, утвърден със Заповед №65/18.06.1992 г. на кмета на община Казанлък, при граници: североизток – ул. ”Ген.Скобелев”; югоизток - ул. ”Ген. Гурко”; югозапад - ул. ”Ал.Константинов”; северозапад - УПИ ІV-5991,5992; ведно със следните обекти /със самостоятелен вход от североизток/, от построената в груб строеж масивна сграда: Втори етаж със застроена площ 309,29 /триста и девет цяло и двадесет и девет стотни/ кв.м. /в т. ч.. общи части 14,72 /четиринадесет цяло и седемдесет и две стотни/ кв.м./, и 15,97 /петнадесет цяло и деветдесет и седем стотни/ % идеални части от общите части на сградата и Трети етаж, със застроена площ 329,79 /триста двадесет и девет цяло и седемдесет и девет стотни/ кв.м. /в т.ч. общи части 15,69 /петнадесет цяло и шестдесет и девет стотни/ кв.м./ и 17,03% /седемнадесет цяло и три стотни/ идеални части от общите части на сградата, състоящи се от: офиси, сервизни помещения,коридори и стълбищна клетка при граници: отдолу –І-ви етаж /магазин, обект за стоп.дейност, търговска зала със склад/ ; отгоре – ІV-ти етаж/ жилища/ и определя:
1. Начална тръжна цена без ДДС – 318 000 /триста и осемнадесет хиляди/  лв.
2. Депозит за участие - 159 000 /сто петдесет и девет хиляди/ лв.; заплаща се по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък,   б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.
3. Тръжна документация се закупува от гише № 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, в срока за подаване на документи за участие, срещу документ за платена такса от 300 лв. в брой в касата на общината.
4. Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и ДДС върху цената по договора, както данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора.
5. Дата, място и час за провеждане на търга: 20.09.2006 г., съответно 25.10.2006 г. за повторния търг /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ в ст. 14 на Община Казанлък, от 13.00 ч.
6. Оглед на обекта – 10 -17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.
7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за внесена такса за тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, пълномощно /в случаите на упълномощаване. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и: заверено копие от документа за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни към датата на търга и заверено копие от документите за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ.
8. Срок за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 13.00 ч. в деня, предхождащ датата на търга.
III. Утвърждава тръжната документация за продажба на имота по т. II.
IV. За провеждане на търга, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:
Председател: Иван Минчев Кирев – зам.кмет “Икономика и строителство”
Членове:         Лалка Христова Минкова – юрист
            Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП и ОС”
Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител
Иво Георгиев Стоилов – н-к отдел “ОС”
Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми
на ОС”
Олга Тенева Бобчева- гл .експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”
Николай Николов - гл. архитект на общината
Красимира Тодорова Горунска - общ. съветник
Ваня Димитрова Андреева - общ. съветник
Кольо Славов Колев - общ. съветник
           Резервен член: Милена Дончева Георгиева – ст. юрисконсулт
Теодор Димитров Митев - общ. съветник
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова – член на комисията.
V. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.
 
           
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:              
                                                                                                                          /В. Самарски/                               /В. Василева/