РЕШЕНИЕ № 504
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 17.08.2006 г., Протокол № 42

ОТНОСНО: Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за предоставяне на 50 % на кметствата от приходите от продажби на имоти, находящи се на територията на съответното кметство за изграждане на инфраструктурата им.
Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
 
 
РЕШИ:
 
             50 процента от приходите от продажби на имущество, собственост на общината и разположено на територията на съответното кметство, да се ползват за реконструкция, благоустрояване и озеленяване на населеното място по списък, утвърден от ОбС – Казанлък.
 
           
 
 
 
 
           
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:              
                                                                                                                     /В. Самарски/
                        /В. Василева/