РЕШЕНИЕ № 505
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 17.08.2006 г., Протокол № 42

ОТНОСНО: вх. № ОС-537/ 08.08.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за разкриване на Филиал на Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" в гр. Казанлък.


            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 20, ал. 1, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, 
 
 
Р Е Ш И:
 
            1. Приема доклада на кмета на община Казанлък г-н Стефан Дамянов, относно разкриване на Филиал на Стопанска академия “Димитър Апостолов Ценов” в гр. Казанлък.
2. Дава съгласие и задължава кмета на община Казанлък г-н Стефан Дамянов да проведе процедурата по разкриване на Филиал на Стопанска академия “Димитър Апостолов Ценов” в гр. Казанлък.
 
 
           
           
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:              
                                                                                                                     /В. Самарски/
                        /В. Василева/