РЕШЕНИЕ № 507
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 17.08.2006 г., Протокол № 42

ОТНОСНО: вх. № ОС-525/ 31.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински обект: Терен с площ 6 407 кв.м., представляващ им. № 000258 в местността "До воденицата" в землището на с.Бузовград, с начин на трайно ползване - производствен терен, ведно с построената в имота едноетажна сграда със застроена площ 121 кв.м. и съоръжения: портален кран, релсов път и два метални решетъчни стълба.            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и 2 и чл. 76 от Наредба № 15 на ОбС,
 
 
Р Е Ш И:
 
          
I. Открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за продажба на общински имот: Терен с площ 6 407 /шест хиляди четиристотин и седем/ кв.м., представляващ им. № 000258 /двеста петдесет и осем/ в местността “До воденицата” в землището на с. Бузовград, с начин на трайно ползване – производствен терен, ведно с построената в имота едноетажна сграда със застроена площ 121 /сто двадесет и един/ кв.м., състояща се от: канцелария, склад и помещение за бичене на трупи и съоръжения: портален кран, релсов път и два метални решетъчни стълба, и определя:
             1. Начална тръжна цена – 89 000 /осемдесет и девет хиляди/ лв. В цената не е включено ДДС върху стойността на сградата и съоръженията, представляващи 20,43 % от общата цена.
             2. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 44 500 /четиридесет и четири хиляди и петстотин/ лв., която се заплаща в по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301, в Общинска банка клон Пловдив, офис Казанлък, банков код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.
3. Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише № 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена такса от 200 лв. в брой в касата на общината.
4. Цената на обекта се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и ДДС върху 20,43 % от цената по договор цена, както и данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договор.
5. Дата, място и час за провеждане на търга: 27.09.2006 г. от 1300 ч. в ст.14 на Община Казанлък.
6. Дата, място и час за провеждане на повторен търг в случай на липса на кандидати на обявената първа дата: 24.10.2006 г. от 1300 ч. в ст. 14 на Община Казанлък.
7. Оглед на обекта – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.
8. Необходими документи за участие-заявление за участие/по образец/,ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за внесена такса за тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, пълномощно /в случаите на упълномощаване. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и: заверено копие от документа за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни към датата на търга и заверено копие от документите за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ.
9. Срок за подаване на заявления за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 1300 ч. в деня, предхождащ датата на търга.
II. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. I.
           III. За провеждане на търга по т. I при спазване изискванията на чл. 76, ал. 5 от Наредба 15 на ОбС, назначава комисия в състав:
Председател: Иван Минчев Кирев – зам.кмет “Икономика и строителство”
Членове:         Лалка Христова Минкова – юрист
            Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП и ОС”
            Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител
Иво Георгиев Стоилов – н-к отдел “ОС”
Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на  ОС"
Пенка Желева Миронова - гл.експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”
Милка Николова Енчева – общински съветник
Владимир Русев - общински съветник
Тюркян Салиева - общински съветник
Денко Иванов Денков - общински съветник
    Резервни членове:    Милена Дончева – Георгиева – ст. юрисконсулт
Марин Пенков Ангелов – общ. съветник
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова – член на комисията.
            IV. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.
 
 
           
           
 
 
 
Вярно с оригинала!                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:              
                                                                                                                     /В. Самарски/
                        /В. Василева/