РЕШЕНИЕ № 508
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 17.08.2006 г., Протокол № 42

ОТНОСНО: вх. № ОС-527/ 01.08.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за утвърждаване на схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности към Наредба № 21 на ОбС.


            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 1 от Наредба № 21 на ОбС,
 
Р Е Ш И:
 
 
            1. Утвърждава приложените схеми като Приложение № 1 към Наредба № 21 за поставяне на територията на гр. Казанлък на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, маси, сергии.
            2. Всички преместваеми обекти, невключени в схемите по т. 1, се премахват след изтичане на сроковете по договорите за отдаване под наем на терените, определени за поставянето им.
            3. Отлага разглеждането на схемата на кв. 171 - 213 за следващото заседание на Общинския съвет през м. септември 2006 г. за изясняване статута на обектите, източно от универмага.
            4. Определя срок за поставяне на преместваемото съоръжение в кв. 172 - 1 година от датата на сключване на договора за отдаването под наем на терена, определен за поставянето му.
            5. Определя срок за внасяне на писмени предложения по промяна на схемите по т. 1 - 08.09.2006 г.
 
                       
           
 
 
Вярно с оригинала!                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:              
                                                                                                                 /В. Самарски/
                        /В. Василева/