РЕШЕНИЕ № 509
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 17.08.2006 г., Протокол № 42

ОТНОСНО: вх. № ОС-306/ 19.05.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на общината с доклад относно конкурс за отдаване под наем на терен от 32 кв. м., представляващ част от публична общинска собственост, УПИ ІІ в кв. 172 по плана на гр. Казанлък, за поставяне на временно съоръжение за продажба на цветя и посадъчен материал.


            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 за РПУРОИ на ОбС,
  
Р Е Ш И:
 
1. Да бъде отдаден под наем за срок от една година:
 - общински терен – част от публична общинска собственост, в гр. Казанлък, УПИ ІІ в кв.172 , включващ с площ от 32 кв.м., за поставяне на временно съоръжение за търговия с цвета и цветен посадъчен материал, чрез конкурс по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС.
II. Определя:
            2. Условия на конкурса:
              -     Начален месечен наем – 130,00 лв.
              -   Кандидатите за участие в конкурса следва да представят в офертата си бизнес-план за развитие на обекта и благоустрояване на района за срока на договора.
             3.   Критерии за оценка на предложенията и съответстващите им тежести:                             
              -     Месечен наем - не по-малко от началния месечен наем -                               - 80%
              -   Бизнес - план за развитие на обекта за срока на договора, в т.ч: проектна стойност на инвестиции за поставянето на временното съоръжение, конкретизирани по размер, предназначение и срок на извършването им, благоустрояването на района, предлагана
стока                                                                                                                                – 20%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
             
            4. Начин на оценка на кандидатите - по десетобална система за всеки от критериите чрез съпоставяне на предложенията и съобразно посочените тежести.
           5.   Класиране на кандидатите – в низходящ ред.                                                             
6.  Дата, място и  час за  откриване на  конкурса: 02.10.2006 г. от  13.00 ч. в ст. 29 на Община Казанлък.            
            7. Депозит за участие е парична вноска в размер на 50% от началната цена, съгласно чл. 93 , ал. 3 от Наредба № 15, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък, в срока за подаване на документи.
8. Конкурсна документация се закупува в от гише № 6 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, в срок до 28.09.2006 г., вкл. срещу документ за платена такса от 100 лв. в брой на касата на общината.
9.      Необходими документи за участие в конкурса:
           9.1    Заявление за участие по образец, приложен в конкурсната документация.
           9.2    Декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен оглед на обекта.
            9.3.   Служебна бележка по чл. 98(1) от Наредба № 15.
           9.4.   Заверен препис на документ за съдебна регистрация на кандидата.
9.5.   Удостоверение за актуално състояние, издадено в срок до 90 дни към датата на конкурса - оригинал.
            9.6.   Заверено копие от документите за данъчна регистрация и БУЛСТАТ.
            10.    Предложенията за участие се подават в запечатан плик, който трябва да съдържа:
            10.1.   Документите по т. 9
            10.2. Представяне на кандидата
            10.3.   Документ за платен депозит – оригинал
            10.4.   Документ за внесена такса – заверено копие
            10.5.   Наименование на обекта на конкурса
            10.6.   Разработка по критериите по т. 3
            10.7.  Други материали по предложение на кандидата.
           11.   Адрес, срок и ред за подаване на предложения за участие – на гише “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 13.00 ч. на 29.09.2006 г., ул. “ Розова долина “, № 6, гр. Казанлък.
            12. Оглед на терена - от 9-17 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
 III. Утвърждава конкурсната документация за отдаване под наем на - общински терен , в гр. Казанлък , УПИ ІІ в кв. 172, включващ с площ от 32 кв.м., за поставяне на временно съоръжение за търговия с цвета и цветен посадъчен материал, чрез конкурс по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС.
              IV. За провеждане на конкурса и оценка на посочените предложения, при спазване изискванията на чл. 92 и чл. 94 от Наредба № 15 на ОбС, назначава комисия в състав:
              Председател:            Иван Минчев Кирев – зам. кмет по Икономика и строителство”
               Членове:                  Кристина Стоянова Манева – юрист
                                                Татяна Станева Тодорова - директор Дирекция “СП и ОС”
                                               Тотка Чернева Пеева - гл. експерт “ Търговия и пазари “                                                        
                                               Стефанка Николова Духнева - ст. експерт “УТПЗ”
                                               Христо Рачев Марков - общински съветник
                                               Иван Сотиров Тишев - общински съветник
                                                Красимира Горунска - общински съветник
                                                Цветанка Бонева - общински съветник
Цветанка Пискова - общински съветник
Захари Даскалов - общински съветник
            Резервни членове:    Милена Дончева - Георгиева - ст. юрисконсулт
                                                Валентина Георгиева Димова - общ. съветник      
           
                       V. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички действия по организацията и провеждането на конкурса при спазване изискванията на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилия участник.
           
           
 
Вярно с оригинала!                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:              
                                                                                                                     /В. Самарски/
                        /В. Василева/