РЕШЕНИЕ № 506
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 17.08.2006 г., Протокол № 42

ОТНОСНО: вх. № ОС-522/ 31.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на: Обособена част "В" от сграда в УПИ І, кв.372, ж.к."Изток", гр. Казанлък.


 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и ал. 2 и чл. 76 от Наредба № 15 на ОбС,
 
 
Р Е Ш И:
 
 
 
             I. Открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба Nо 15 на ОбС за продажба на обект: Обособена част “В” със застроена площ 67,50 /шестдесет и седем цяло и петдесет стотни/ кв.м., състояща се от: зала със ЗП 52,50 /петдесет и две цяло и петдесет стотни/ кв.м. и санитарен възел със ЗП 15,00 /петнадесет цяло/ кв.м., ведно с 23,50/73,00 - двадесет и три цяло и петдесет стотни/седемдесет и три цяло ид. части от фоайе, от едноетажна масивна сграда, построена с отстъпено право на строеж в УПИ I, кв. 372 , кад. район 505, съгласно ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед – УКАБО и кад. план, одобрен със Заповед № РД-02-14-710/17.04.2000 г.
и определя:
             1. Начална тръжна цена без ДДС – 39 000 /тридесет и девет хиляди/ лв.
             2. Депозитът е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се заплаща по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, банков код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.
3. Тръжна документация се закупува от гише № 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, в срока за подаване на документи за участие, срещу документ за платена такса от 200 лв. в брой в касата на общината.
4. Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и ДДС върху цената по договора, както данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора.
5. Дата, място и час за провеждане на търга: 10.11.2006 г., съответно 01.12.2006 г. за повторния търг /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ в ст. 14 на Община Казанлък, от 13.00 ч.
6. Оглед на обекта – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.
7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за внесена такса за тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, пълномощно /в случаите на упълномощаване. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и: заверено копие от документа за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни към датата на търга и заверено копие от документите за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ.
8. Срок за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 1300 ч. в деня, предхождащ датата на търга.
II. Утвърждава тръжната документация за продажба на имота по т. I.
           III. За провеждане на търга, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:
Председател:              Иван Минчев Кирев – зам.кмет “Икономика и строителство”
Членове:                     Лалка Христова Минкова – юрист
                        Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП и ОС”
Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител
Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”
Пенка Желева Миронова- гл.експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”
Стойчо Христов Чичеков - общински съветник
Деко Михайлов Григоров - общински съветник
Марин Пенков - общински съветник
           Резервен член:           Милена Дончева Георгиева – ст. юрисконсулт
Христо Рачев Марков - общ. съветник
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова – член на комисията.
            IV. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.
 
           
           
 
 
 
Вярно с оригинала!                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:              
                                                                                                                     /В. Самарски/
                        /В. Василева/