РЕШЕНИЕ № 512
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: вх. ОС-581/19.09.2006 г. - Придружително писмо от Васил Самарски, председател на ОбС за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


Общински съвет - Казанлък, на основание  21, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 96, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

 

Р Е Ш И:

 

Приема измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация съобразно измененията и допълненията на Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн. в "Държавен вестник", бр. 69 от 25.08.2006 г.) да се извърши на едно четене.

Вярно с оригинала!                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:              

                                                                                                                     /В. Самарски/

                        /В. Василева/