РЕШЕНИЕ № 513
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: вх. ОС-581/19.09.2006 г. - Придружително писмо от Васил Самарски, председател на ОбС за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

Приема следните изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва:

Глава първа:

            В чл.5 ал.1  А/

Точка 2 се изменя така:

            “ т. 2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината.”

 

            В Точка 7 думата “определя” се заменя  с думата “ избира”  и накрая в изречението  думата “тях” се заменя с “ техните органи”.

            “т. 7.  приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи.”

 

            Точка 8 се изменя така:

            “т. 8. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон .”

 

            Създава се нова точка 11. в чл. 5 алинея 1 буква Б/ със следното съдържание:

            “ т. 11. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове . “

 

            В чл.5  ал. 1 буква В/ се отменя изцяло.

 

В чл. 5 ал.1 се създава се нова  буква “Г”  със следното съдържание :

            “ Г/ С поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието:

            1. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол, приема и изменя отчета за изпълнението му.

            2. определя размера на местните такси.

           

3. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства.

            4.  приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи.

            5. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон .

            6. приема решения за създаване и прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество.

            7. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях.

 

            В чл.5 ал.3 се  допълва с изречение второ:

“Решението за освобождаване на обществения посредник се взема със същото мнозинство. “

 

В чл.7 ал.2  се допълва, като изречението започва с израза : “ Преди началото на първото заседание”

 

            В чл. 16 ал.1 създава се нова точка 15. със следното съдържание:

            “Изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии”.

 

            Точки 15  и 16 стават съответно точки 16 и 17.

 

            В чл. 17, ал.1  с се допълва, като след думата “възнаграждение” се добавя израза :

            “ В размер, не по-голям от възнаграждението на кмета на общината”

 

            Досегашния текст на чл. 23 става алинея първа със същото съдържание.

            Създава нова алинея 2/ със следното съдържание:

 

            “/2/. При неизпълнение на задължението по ал.1 т.1 от възнагражденията на общинския съветник се удържат средства в размер на сумата, определена за заседание на ОбС или за заседание на комисия.”

 

 В чл. 24, алинея 1, точка 3  се изменя така: Заличава се изразът “пред Общинския съвет”, а вместо него се допълва с израза  “чрез Председателя на Общинския съвет до Общинската избирателна комисия” и текста придобива следното съдържание:

            “Т. 3. При подаване на оставка чрез Председателя на Общинския съвет до Общинската избирателна комисия”.

             В точка 5 сегашния текст отпада и придобива нова съдържание:

            “ т. 5.  При трайна  фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца”.

 

            В т. 7 думата  “местожителството” се заменя с израза “постоянния му адрес извън територията на общината” и текста придобива следното съдържание:

            “т. 7.  При извършване на административно -териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината.”

 

            Създава се нова точка 9. със следното съдържание:

            “9. Когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседание на Общинския съвет през годината.”

 

            Създава се нова точка 10. със следното съдържание:

 

            “ 10. При избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по закона за общинската собственост.”

 

            Създава се нова точка 11. със следното съдържание:

 

            “ 11. При неизпълнение на задължението в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, ако лицето избрано за общински съветник заема длъжност по т. 10, да подаде молба за освобождаването му от заеманата длъжност и да уведоми писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

 

            Изменя  чл. 24 алинея /2/ така :

            “ /2/ Прекратяването на пълномощията на общинския съветник се извършва с решение на общинската избирателна комисия по реда на чл. 30 ал.5  и ал.6 от ЗМСМА.”

 

Глава седма:

            В чл. 46 алинея 2 се изменя, като  след “Общински съвет” вместо думата “правят” се записва израза “ приемат доклади” и текста придобива следното съдържание: 

            “/2/. Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от Председателя на Общински съвет, приемат доклади, предложения и препоръки, изискват документи и изготвят становища по тях.”

 

            Създава нова алинея 3/ на член 106 със следното съдържание:

            “ /3/ Кметът изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете приети от съвета в 3 дневен срок от издаването или подписването им.”

 

            В чл. 116 алинея 1 / се изменя така:

            “ /1/ Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14 дневен срок от получаването им . “

 

            В чл.116 Алинея 3 се изменя така: Вместо израза “по ал.1” се изписва израза “ на кмета” и  след думата “заседание” със запетая се добавя текста “ което  се провежда в срока по ал. 1.”

            “ /3/ Становищата за отмяна на актовете на кмета  се включват за разглеждане в следващото заседание, което се провежда в срока по ал. 1”

 

            В алинея 4  досегашния текст се заличава и вместо него придобива следното съдържание:

 

            “ /4/ В срока по ал.1 Общинският съвет може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината пред съответния административен съд.”

 

            Членове 117 и 118 се отменят.

 

            Член 119 алинея 1 се изменя, като изразът “могат да присъстват на” се заменя с израза “участват в” ; след думите “съвещателен глас и” се добавя думата “могат” и се добавя ново изречение втора  със следното съдържание:

            “ Кметовете на кметства се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството.”

 

            Алинея първа на чл. 119 придобива следното съдържание:

 

            “Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници участват в заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и могат да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник. Кметовете на кметства се изслушват задължително при обсъждане на  въпроси отнасящи се за кметството. “

 

            Досегашният текст на  член 122 се заличава и вместо него се изписва новия текст така:

            “ Чл.122. Секретарят на общината организира и отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината.”

 

            Изменя член 125 алинея 1 след думата “одобрява” се добавя израза “общата численост и “ и текста придобива следното съдържание:

 

            “чл.125. /1/ . Общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината .”

 

            Изменя се член 133, като досегашния текст става алинея 1 и се създава нова алинея 2 със следното съдържание:

 

            /2/. Подписаното  споразумение за общинско сътрудничество се одобрява от общинския съвет.”

 

 

"Преходни и заключителни разпоредби"

Допълва параграф 2 със следния текст: "Измененията и допълненията, приети с Решение № 513 от 28.09.2006 г. влизат в сила от деня на приемането им".

 

     

           

 

 

 

Вярно с оригинала!                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:              

                                                                                                                     /В. Самарски/

                        /В. Василева/