РЕШЕНИЕ № 514
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: Възобновяване изплащането на възнаграждение на Дочка Илиева Богданова за работата й като общински съветник.


Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21 ал. 1, т. 23; чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА,

 

 

Р Е Ш И:

 

Възобновява изплащането на възнаграждението на Дочка Илиева Богданова по чл. 22, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, считано от 01.09.2006 г.      

 

           

           

 

 

 

 

Вярно с оригинала!                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:              

                                                                                                                     /В. Самарски/

                        /В. Василева/