РЕШЕНИЕ № 516
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: вх. № ОС-426/10.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за промени в числеността на функция "Общи държавни служби", група "Изпълнителни и законодателни органи", дейност 122 "Общинска администрация".


Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30 от Закона за общинските бюджети и чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 28 на Общинския съвет,

 

 

Р Е Ш И:

 

            1. Увеличава числеността на персонала във функция "Общи държавни служби", група "Изпълнителни и законодателни органи", дейност 122 "Общинска администрация" с 3,0 щатни бройки, считано от 01.05.2006 г.

            2. Приема промените в Приложение № 3 към Решение № 384 от 10.03.2006 г. на Общински съвет - Казанлък, относно бюджета на Община Казанлък за 2006 г., считано от 01.05.2006 г.

           

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/