РЕШЕНИЕ № 517
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: вх. № ОС-370/16.06.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за корекция в Приложение № 19 от Решение № 348/10.03.2006 г. на ОбС.


            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и ПМС № 14/31.01.2006 г.,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

            Променя в колони 3 и 4 към ред "Детски ясли" от Приложение № 19 на Решение        № 384 от 10.03.2006 г. на Общински съвет - Казанлък числеността от 5 щатни бройки на 6 щатни бройки, считано от 01.07.2006 г.

 

             

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/