РЕШЕНИЕ № 518
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: вх. № ОС-355/13.06.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за разкриване на социална услуга "Защитено жилище" в община Казанлък.


Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 36а, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,

 

 

Р Е Ш И:

 

            1. Дава съгласие в община Казанлък да бъдат разкрити 2 социални услуги "Защитено жилище" като делегирани от държавата дейност, считано от 01.01.2007 г. при следните параметри:

            1.1. капацитет - 8 души;

            1.2. персонал - 5 бр.;

            1.3. стандарт за издръжка на едно лице годишно - 1 292, 68 лв.;

            1.4. финансиране - от държавния бюджет.

            2. Задължава кмета на община Казанлък да предприеме всички последващи законови действия за реализиране на решението.

           

 

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/