РЕШЕНИЕ № 519
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: вх. № ОС-557/04.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост по реда на Наредба № 15 на ОбС: обекти, незавършено строителство - 6 бр. апартаменти тип "мезонет", находящи се в жил. бл. № 105, бул. "23 ПХП", Казанлък, секция 5 БВ от жилищна група "Б" в жилищна зона "23 ПШП", построен в груб строеж върху УПИ ІІІ "за ОЖС" кв. 53 "Зап. разширение" по плана на град Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината.


Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл.  37, ал. 1 и ал. 2 и чл. 76 от  Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,  

 

 

Р Е Ш И:

 

 

I. Открива процедури за провеждане на търгове с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за продажба на общински обекти, както следва:

 

Апартамент № 7 тип”мезонет”, находящ се в жилищен блок № 105, вх. ”А”, бул.”23 Пех. Шипченски полк”, гр. Казанлък, построен в груб строеж върху  УПИ III “за ОЖС”, кв. 53 "Зап. разширение" по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738 от 2001 г. на кмета на общината, състоящ се от: V-ти етаж: дневна-столова, кухненски бокс, тоалетна, тераса, вътрешно стълбище; VІ-ти етаж: две спални, баня-тоалетна, дрешник и тераса, с РЗП 116,88 кв.м., в т.ч. 4,25 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, избено помещение № 7 с полезна площ 13,67 кв.м. и таванско помещение № 7 с полезна площ 8,26 кв.м., при граници: за апартамента– север – стълбище, запад - ап.№ 8, долу - ап.№ 5, горе - тавански етаж; за избено помещение – север - вх.”Б”, изток – изба № 8, юг - коридор и изба № 5, горе – гаражи № 12 и № 13; за таванско помещение – север - вх.”Б”, изток – таван № 8, юг - коридор; запад - таван № 6;  долу - ап.№ 10.

 

 

Апартамент № 10 тип”мезонет”, находящ се в жилищен блок № 105, вх. ”А”, бул.”23 Пех. Шипченски полк”, гр. Казанлък, построен в груб строеж върху  УПИ III “за ОЖС”, кв. 53 "Зап. разширение" по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738 от 2001 г. на кмета на общината, състоящ се от: V-ти етаж: дневна-столова, кухн. бокс, тоалетна, вътрешно стълбище, тераса; VІ-ти етаж: две спални, баня-тоалетна, дрешник и  тераса, с РЗП  114,34 кв.м., в т.ч. 4,16 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, избено помещение № 10 с полезна площ 14,47 кв.м. и таванско помещение № 10 с полезна площ 6,71 кв.м., при граници: за апартамента – север - вх.”Б”, юг - стълбище, запад - ап. № 9, долу - ап. № 6, горе - тавански етаж; за избено помещение– север - изба № 9, юг – стълбище, запад – коридор, горе - гараж № 3; за таванско помещение – север-стълбище; изток - таван № 1, юг и запад – коридори, долу - ап. № 7.

 

           Апартамент № 17 тип”мезонет”, находящ се в жилищен блок № 105, вх. ”Б”, бул.”23 Пех. Шипченски полк”, гр. Казанлък, построен в груб строеж върху  УПИ III “за ОЖС”, кв. 53 "Зап. разширение" по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738 от 2001 г. на кмета на общината, състоящ се от: V-ти етаж: дневна-столова, кухн. бокс, тоалетна, вътрешно стълбище, тераса; VІ-ти етаж: две спални, баня-тоалетна, дрешник и  тераса, с РЗП 114,31 кв.м., в т.ч. 4,15 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, избено помещение № 17 с полезна площ 12,91 кв.м. и таванско помещение № 17 с полезна площ 8,34 кв.м, при граници: за апартамента- север-стълбище; юг-вх.”А”, запад-ап.№18, долу-ап.№15, горе-тавански етаж; за избено помещение– север-изба №18, изток-коридор, юг-изби № 15 и № 16, горе-гараж № 9; за таванско помещение – изток-таван № 18, юг-коридор, запад-таван № 16, долу- ап. № 20.

 

            Апартамент № 18 тип”мезонет”, находящ се в жилищен блок № 105, вх. ”Б”, бул.”23 Пех. Шипченски полк”, гр. Казанлък, построен в груб строеж върху  УПИ III “за ОЖС”, кв. 53 "Зап. разширение" по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738 от 2001 г. на кмета на общината, състоящ се от: V-ти етаж: дневна, кухня, тоалетна, коридор, вътрешно стълбище, две тераси; VІ-ти етаж: две спални, баня-тоалетна, коридор, дрешник и две тераси, с РЗП 129,87 кв.м., в т.ч. 4,65 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, избено помещение № 18 с полезна площ 19,82 кв.м. и таванско помещение № 18 с полезна площ 16,48 кв.м., при граници: за апартамента- север - ап. № 19, изток - ап. № 17, юг - вх. ”А”, долу - ап. № 15, горе - тавански етаж; за избено помещение– изток – изба № 19 и коридор, юг - изба № 17, горе – гараж № 9 ; за таванско помещение – запад - таван № 17, долу - ап. № 20.

 

            Апартамент № 19 тип”мезонет”, находящ се в жилищен блок № 105, вх. ”Б”, бул.”23 Пех. Шипченски полк”, гр. Казанлък, построен в груб строеж върху  УПИ III “за ОЖС”, кв. 53 "Зап. разширение" по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738 от 2001 г. на кмета на общината, състоящ се от: V-ти етаж: дневна, кухня, тоалетна, коридор, вътрешно стълбище, две тераси; VІ-ти етаж: две спални, баня-тоалетна, коридор, дрешник и две тераси, с РЗП 132,97 кв.м., в т.ч. 4,65 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, избено помещение № 19 с полезна площ 15,87 кв.м. и таванско помещение № 19 с полезна площ 7,30 кв.м., при граници: за апартамента- изток - ап. № 20, юг - ап. № 18, долу - ап. № 16, горе - тавански етаж; за избено помещение– юг-изба № 20 и коридор, запад - изба № 18, горе - гараж № 8; за таванско помещение – север – коридор, изток - таван № 18, запад – коридор, долу - ап. № 20.

 

           Апартамент № 20 тип”мезонет”, находящ се в жилищен блок № 105, вх. ”Б”, бул.”23 Пех. Шипченски полк”, гр. Казанлък, построен в груб строеж върху  УПИ III “за ОЖС”, кв. 53 "Зап. разширение" по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738 от 2001 г. на кмета на общината, състоящ се от V-ти етаж: дневна-столова, кухн. бокс, тоалетна, вътрешно стълбище, тераса; VІ-ти етаж: две спални, баня-тоалетна, дрешник и  тераса, с РЗП 116,99 кв.м., в т.ч. 4,28 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, избено помещение № 20 с полезна площ 16,42 кв.м. и таванско помещение № 20 с полезна площ 6,71 кв.м., при граници: за апартамента -  юг - стълбище, запад - ап. № 19, долу - ап. № 16, горе - тавански етаж; за избено помещение – север - изба № 19, юг-стълбище; запад - коридор, горе - гараж № 7; за таванско помещение – север - стълбище, изток -таван № 11, юг – коридор, запад – коридор, долу - ап. № 17.

 

и определя:

             1. Начална тръжна цена /без ДДС/, час на провеждане на търга:

Обект на търга

Начална тръжна цена, без ДДС лв.

Час на търга

Апартамент Nо 7, вх. “А”

48 000

1300

Апартамент Nо 10, вх. “А”

47 000

1310

Апартамент Nо 17, вх. “Б”

47 000

1320

Апартамент Nо 18, вх. “Б”

53 000

1330

Апартамент Nо 19, вх. “Б”

53 000

1340

Апартамент Nо 20, вх. “Б”

48 000

1350

 

2. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301, в Общинска банка клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

3. Тръжна документация се закупува от гише № 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, до изтичане срока за подаване на документи за участие, срещу документ за платена такса от 200 лв. в брой в касата на общината.

4. Цената на обекта се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора  за  покупко-продажба. В същия срок се заплаща и ДДС върху  цената по договор, както и  2 % данък по ЗМДТ.

5. Дата, място и час за провеждане на търговете: 16.11.2006 г., съответно 30.11.2006 г. за повторните търгове /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/, в определения в т. 1 час в ст. 14 на Община Казанлък.

6. Оглед на обектите – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

7. Необходими документи за участие-заявление за участие/по образец/,ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за внесена такса за тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на  обекта /по образец/, пълномощно /в случаите на упълномощаване/. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и: заверено копие от документа за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни към датата  на  търга и заверено копие от документите за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ.

8. Срок за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 1300 ч. в деня, предхождащ датата на търга.

II. Приема без изменение утвърдените с Решение No 425/25.05.2006 г.  тръжни документации за продажба на обектите по т. I.

            III. За провеждане на търговете по т. I,  при спазване изискванията на чл. 76, ал. 5 от Наредба № 15 на ОбС по т. I , назначава комисия в състав:

Председател:   Иван Минчев Кирев – зам.кмет “Икономика и строителство”

Членове:           Лалка Христова Минкова – юрист

             Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП  и ОС”

             Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител

Иво Георгиев Стоилов – н-к отдел “ОС”

Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватиз., конц. и наеми на ОС”

Олга Тенева Бобчева -  гл.експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”

Деко Михайлов Григоров - общ. съветник

Кадрие Ибрям Летиф – общ. съветник

Резервен член:             Милена Дончева – Георгиева – ст. юрисконсулт

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова – член на комисията.

 

            IV. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията  и провеждането на търговете, както и сключване на договор със спечелилия участник.        

 

 

             

 

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/