РЕШЕНИЕ № 520
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: вх. № ОС-552/31.08.2006 г. - Придружително писмо с доклад от кмета на общината относно продажба на имот, частна общинска собственост - общинско жилище - кв. "В. Левски" бл. 15, ет. 15, ап. 72 на настоящия наемател Дечко Пенев Назъров.


Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС и чл. 29, ал. 2 от Наредба № 12 на ОбС Казанлък,

 

 

 

Р Е Ш И:

                                                                            

     1. Изважда от списъка на жилищата за отдаване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и включва в групата за продажба  общинско жилище на следния адрес: кв.”Васил Левски” бл. 15, ет. 15, ап. 72  в гр. Казанлък.                                                                                                                                                            

     2. Утвърждава оценката на недвижимия имот предложена от оценителя “Балканинвест” ЕООД гр. Казанлък в размер на 25 200 лв. / с ДДС / и упълномощава кмета на община Казанлък да извърши продажбата на имота на наемателя му ДЕЧКО ПЕНЕВ НАЗЪРОВ. 

     3. Всички разходи по издаване на договора  и вписването му в Службата по вписванията с район на действие Районен съд - Казанлък да са  за сметка на ДЕЧКО ПЕНЕВ НАЗЪРОВ.   

 

 

           

 

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/