РЕШЕНИЕ № 521
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: ОС-556/04.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за провеждане на търгове с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на УПИ ІІ-3090 в кв. 431 по плана на град Казанлък и УПИ ІІІ-155 в кв. 25 по плана на с. Ръжена, общ. Казанлък.


            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, aл. 1 и ал. 2, чл. 76 от Наредба № 15 на ОбС,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

             I. Открива процедури за провеждане на търгове с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за продажба на:

             А. Незастроено дворно място с площ 768 м2, представляващо УПИ II – 3090 в кв. 431,       гр. Казанлък, при граници: север - ул. “Олимпиада”, изток – УПИ III - 3089, УПИ X – 3088, юг – улица, запад - УПИ I - 3091, съгласно ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 1137 от 09.08.1999 г. на кмета на общината;

Б. Незастроено дворно място с площ 3033 м2, представляващо УПИ III – 155 в кв. 25,        с. Ръжена, община Казанлък, при граници: север и изток – УПИ V – 157 и УПИ IV – 156, запад - УПИ II – 154 и юг - улица, съгласно ПУП на с. Ръжена, утвърден с Решение Nо 194/2005 г. на ОбС – Казанлък

и определя:

             1. Начална тръжна цена, както следва:

             1.1. за обекта по т. А – 35 000 /тридесет и пет хиляди/ лв.

             1.2. за обекта по т. Б – 16 300 /шестнадесет хиляди и триста/ лв.

             2. Депозитът е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в Общинска банка клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

3. Тръжна документация се закупува от гише № 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, в срока за подаване на документи за участие, срещу документ за платена такса за всеки от търговете в размер на от 100 лв. в брой в касата на общината.

4. Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора  за  покупко-продажба. В същия срок се заплаща и 2 % данък по ЗМДТ.

5. Дата, място и час за провеждане на търговете: 10.11.2006 г., съответно 01.12.2006 г. за повторните търгове /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ в ст. 14 на Община Казанлък, от 13.40 ч. за обекта по т. A, 13.50 ч. за обекта по т. Б.

6. Оглед на обектите – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

7. Необходими документи за участие за всеки от търговете - заявление за участие/по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за внесена такса за тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на  обекта /по образец/, пълномощно /в случаите на упълномощаване. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и: заверено копие от документа за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни към датата  на  търга и заверено копие от документите за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ.

8. Срок за подаване на заявления за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 13.00 ч. в деня, предхождащ датата на търга.

II. Приема без изменение утвърдените с Решение № 460/29.06.2006 г. на ОбС - Казанлък тръжни документации за продажба на имотите по т. I.

            III. За провеждане на търговете по т. I при спазване изискванията на чл. 76, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:

Председател: Иван Минчев Кирев – зам.кмет “Икономика и строителство”

Членове:        Лалка Христова Минкова – юрист

           Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП  и ОС”

            Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител

Иво Георгиев Стоилов – н-к отдел “ОС”

Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”

Пенка Желева Миронова -  гл.експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”

Ваня Димитрова Андреева - общ. съветник

Стефан Христов Дервишев – общ. съветник

           Резервен член: Милена Дончева  Георгиева – ст. юрисконсулт

           В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова – член на комисията.

            IV. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията  и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

           

 

 

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/