РЕШЕНИЕ № 526
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: вх. № ОС-555/04.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за откриване на процедура за приватизация по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК на общински обекти: УПИ ІХ-730 и УПИ Х-30 в кв. 6 по плана на с. Копринка.


Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК  и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на следните общински нежилищни имоти:

1.1. Дворно място, с обща площ 1145 кв.м., представляващо УПИ IX-730 в кв. 6 по плана на  с. Копринка, /Акт № 1060/21.06.2005 г. за частна общинска собственост/.

1.2. Дворно място, с обща площ 883 кв.м., представляващо УПИ X-30 в кв. 6 по плана на  с. Копринка, ведно с върху него сграда – бивша Автоспирка /Акт № 1059/21.06.2005 г. за частна общинска собственост/.

2. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши възлагане чрез пряко договаряне изготвянето на анализ на правното състояние, оценка и информационен меморандум за обектите по т. 1 при спазване изискванията на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

3. Задължава кмета на община Казанлък след изготвяне на правните анализи, оценките и меморандумите на обектите, да ги предложи за утвърждаване от ОбС – Казанлък.

 

           

 

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/