РЕШЕНИЕ № 527
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: вх. № ОС-563/04.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за нереализирано право на строеж, върху недвижим имот - общинска собственост и погасяването му по давност в полза на община Казанлък за:
1. УПИ ХХІ в кв. 338 по плана на град Казанлък - с Договор № 35/08.03.1995 г. със Силвена Маринова Недялкова;
2. УПИ ХХІІ в кв. 338 по плана на град Казанлък - с Договор № 39/15.05.1995 г. със Сергей Неделчев Ахмаков;
3. УПИ ХХІІІ в кв. 338 по плана на град Казанлък - с Договор № 32/15.02.1995 г. с Теодора Бончева Малешкова;
4. УПИ ХХІV в кв. 338 по плана на град Казанлък - с Договор № 103/24.01.1996 г. с Петко Златев Стойнов.

(точка 3 от решението е отменена с Решение № 775 от 19.10.2007 г. на ОбС - Казанлък)Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 67 от Закона за собствеността, чл. 34, ал.1 от ЗОС и чл. 2, ал. 1, т. 10, ал .2 от Наредба № 15 на ОбС  – Казанлък и протокол от 01.09.2006 г. на комисия, назначена със Заповед № 42 на кмета на Община Казанлък

 

Р Е Ш И:

                                                                                                                                             

                 1. Приема, че правото на строеж върху урегулиран поземлен имот ХХІ с площ 66кв.м в  кв.338 по  одобрен подробен устройствен план на гр. Казанлък със Заповед № 5 от 05.04.1994г., отстъпено с Договор № 35 от 08.03.1995 г. е погасено поради изтичане на петгодишния давностен срок, в който същото не е реализирано.

                 2. Приема, че правото на строеж върху урегулиран поземлен имот ХХІІ с площ 64кв.м в  кв.338 по  одобрен подробен устройствен план на гр. Казанлък със Заповед № 5 от 05.04.1994г., отстъпено с Договор № 39 от 17.05.1995 г. е погасено поради изтичане на петгодишния давностен срок, в който същото не е реализирано.

                 3. Приема, че правото на строеж върху урегулиран поземлен имот ХХІІІ с площ 85кв.м в  кв.338 по  одобрен подробен устройствен план на гр. Казанлък със Заповед № 5 от 05.04.1994 г., отстъпено с Договор № 32 от 15.02.1995 г. е погасено поради изтичане на петгодишния давностен срок,  в който същото не е реализирано.

                 4. Приема, че правото на строеж върху урегулиран поземлен имот ХХІV с площ 67кв.м в  кв.338 по  одобрен подробен устройствен план на гр.Казанлък със Заповед № 5 от 05.04.1994 г.,отстъпено с Договор № 103 от 08.03.1995 г. е погасено поради изтичане на петгодишния давностен срок, в който същото не е реализирано.

 

           

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/