РЕШЕНИЕ № 528
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: вх. № 452/12.07.2006 г. - Придружително писмо от Ст. Дамянов - кмет на община с доклад за провеждане на конкурс за отдаване под наем на спортна база, представляваща имот - публична общинска собственост, включващ спортна база - тенискортове и баскетболно игрище - град Казанлък.


Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

Отхвърля  предложението на кмета на общината – вх. № ОС-452/12.07.2006 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на спортна база, представляваща имот – публична общинска собственост, включващ спортна база – тенискортове и баскетболно игрище – град Казанлък.

           

           

 

 

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/