РЕШЕНИЕ № 529
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: вх. № ОС-567/07.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт - /за провеждане на конкурс по реда на Наредба № 2 на МТС от 15.03.2002 г., обществен превоз на пътници по автобусна линия "Стара Загора - Казанлък, през Ръжена".


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

Връща материала на водещата Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт за формулиране на писмено предложение.

           

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/