РЕШЕНИЕ № 532
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: вх. № ОС-569/08.09.2006 г. - Придружително писмо от Васил Кърпачев - председател на Комисията по сигурност, обществен и екологичен ред с доклад за отпускане от бюджета на община Казанлък еднократна финансова помощ на Ради Златанов Милев, от град Казанлък за участие в супермаратона Виена – Братислава – Будапеща от 19 до 23 октомври 2006 г.


Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23; чл. 20 във връзка с чл. 17, т. 10 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

 

Отпуска от бюджета на община Казанлък еднократна финансова помощ на Ради Златанов Милев, от град Казанлък, ж. к. „В. Левски” № 8, вх. Г, ет. 2, ап. 78 в размер на 1 600 /хиляда и шестстотин/ лева за подпомагане участието му в супермаратона Виена - Братислава – Будапеща от 19 до 23 октомври 2006 г., от резерва на спортния календар.

 

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/