РЕШЕНИЕ № 533
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 26.10.2006 г., Протокол № 44

ОТНОСНО: вх. № ОС-613/10.10.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък за утвърждаване на нови основни месечни заплати на кмета на общината, кметове на кметства и кметски наместници, считано от 01.07.2006 г.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 3 от ПМС № 168 от 7 юли 2006 г. за работните заплати в бюджетните организации и дейности, Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1, т. 5 и чл. 18 от Закона за общинските бюджети,
 
 
РЕШИ:
 
            Утвърждава нови основни месечни заплати на кмета на общината, кметове на кметства и кметски наместници, съгласно приложената таблица, считано от 01.07.2006 г.
             
 
 
 
 
             Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които “за”-32 .
 
  
 
Вярно с оригинала!
 
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В. Добрева/                                         /ВАСИЛ САМАРСКИ/