РЕШЕНИЕ № 534
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 26.10.2006 г., Протокол № 44

ОТНОСНО: вх. № ОС-567/07.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт - /за провеждане на конкурс по реда на Наредба № 2 на МТС от 15.03.2002 г., обществен превоз на пътници по автобусна линия "Стара Загора - Казанлък, през Ръжена".


Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА; чл.19, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, чл.17, чл.19 и чл. 22 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС /обн.ДВ,бр.32 от 29.03.2002 год.,изм. и доп. бр.32 от 08.04.2003 год./,
 
РЕШИ:
 
1. Да се проведe конкурс по реда на Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС, за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия “Стара Загора -Казанлък, през Ръжена” от утвърдената областна транспортна схема
2. Упълномощава кмета на община Казанлък да организира провеждането на конкурса по т.1 в съответствие с разпоредбите на Наредба № 2/15.03.2002 год.на МТС и настоящото решение и сключване на договор с класиралия се на първо място.
3. Делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на кмета на община Казанлък.
4. Определя състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения, както следва:
- един правоспособен юрист;
- двама представители на общинска администрация;
- трима представители на Общински съвет- Казанлък, в т. ч. един правоспособен юрист;
- един представител на изпълнителна агенция “ Автомобилна администрация”;
- един представител на Териториална данъчна дирекция, Стара Загора;
- един представител на КАТ- Пътна полиция;
- един представител на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт.
5. Кметът на община Казанлък със заповед да назначи поименно комисията по т. 4.
6. Утвърждава критерии, начин за оценка и класиране на кандидатите за конкурса по т. 1, съгласно приложението.
7. Определя цена на документацията за участие в конкурса в размер на 500 лева.
8. При липса на кандидати кметът на община Казанлък се задължава да проведе повторен конкурс.
                       
 
 Участвали в гласуването 31  общински съветници, от които “за”-30 .
 
  
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В.Добрева/                                          /ВАСИЛ САМАРСКИ/