РЕШЕНИЕ № 536
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 26.10.2006 г., Протокол № 44 

 ОТНОСНО: вх. № ОС-567/07.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт - /за провеждане на конкурс по реда на Наредба № 2 на МТС от 15.03.2002 г., обществен превоз на пътници по автобусна линия "Стара Загора - Казанлък, през Ръжена".

(Пром. с Решение № 551 и Решение № 550от 23.11.2006)


Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т.23  и ал.2 от ЗМСМА
 
РЕШИ:
1.Възлага на Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт да разработи постоянни критерии, показатели и начин на  оценка на предложенията и класиране на кандидатите във връзка с  провеждане на конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт.
            Срок 30 декември 2006 година.  
           2. Възлага на Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт да направи проверка на всички действащи договори и анекси към тях във връзка с цените на билетите
            Срок З0 ноември 2006 година.
 
 
 
 Участвали в гласуването 30  общински съветници, от които “за”-30 .
 
  
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
                        /В.Добрева/                                          /ВАСИЛ САМАРСКИ/