РЕШЕНИЕ № 537
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 26.10.2006 г., Протокол № 44

ОТНОСНО: вх. № ОС-609/09.10.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на Община Казанлък за откриване на процедура за приватизация по реда на чл.3, ал.3, т. 2 от ЗПСК /Дърводелска работилница, с. Ръжена/.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2; чл. 26, ал. 1 и ал. 2; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство,
РЕШИ:
 
             1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински обект: „Дърводелска работилница, село Ръжена” с обща площ 1 004 кв. м, представляващ УПИ ІІ в кв. 27 по плана на село Ръжена, ведно с построените в имота сгради.
            2. Упълномощава кмета на общината да извърши възлагане чрез пряко договаряне изготвянето на анализ на правното състояние, оценка и информационен меморандум за обекта по т. 1 при спазване изискванията на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.
            3. Задължава кмета на общината след изготвяне на правния анализ, оценката и меморандума на обекта, да ги предложи за утвърждаване от ОбС – Казанлък.
 
 
 
 
             Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които “за”-26 .
 
 
  
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В.Добрева/                                          /ВАСИЛ САМАРСКИ/