РЕШЕНИЕ № 538
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 26.10.2006 г., Протокол № 44

ОТНОСНО: вх. № ОС-582/19.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината за изключване на част от обект "Клуб "Тракия", бул."Княз Ал.Батенберг", межде блокове с номера 113 и 115 гр.Казанлък, от списъка на обекти, публична общинска собственост.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост,
 
 
РЕШИ:
 
            Изключва от списъка на обекти, публична общинска собственост, раздел „Клубове” и обявява за имот, частна общинска собственост: Част от обект „Квартален клуб „Тракия”, ул. „Ал. Батенберг”, между блок № 113 и блок № 115, а именно - дял „А” с граници: север и запад – междублоково пространство, изток и юг – клуб, със застроена площ 86,79 кв. м, представляващ северозападната част от едноетажна масивна сграда с обща площ 239,19 кв. м, построена в УПИ ІІ – 113 „За жилищни нужди и ОДО” в кв. 105 по плана на град Казанлък, утвърден с Решение № 434/25.05.2006 г. на ОбС /парцел/ в кв. 106 „А” по предходен план/.
             
 
 
             Участвали в гласуването 34  общински съветници, от които “за”-22 .
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В.Добрева/                                          /ВАСИЛ САМАРСКИ/