РЕШЕНИЕ № 539
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 26.10.2006 г., Протокол № 44

ОТНОСНО: вх. № ОС-231/18.04.2006 г. - Придружително писмо с доклад от Красимира Горунска - общински съветник относно частична отмяна на Решение №333/16.12.2005 г. на ОбС - Казанлък в частта на пореден номер т.4 със съдържание "чл.17 се отменя".

(Отменено с Решение № 555/ 23.11.2006 г.)


            На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.8 ал.5 и чл.9 от ЗМДТ и във връзка с § 4 от допълнителните разпоредби на наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък и приемане на план-сметка за разходите за управление на отпадъците в Община Казанлък ОбС
 
РЕШИ:
 
            Отменя Решение №333/16.12.2005 г. на ОбС - Казанлък в частта на пореден номер т.4 със съдържание "чл.17 се отменя".
 
 
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В.Добрева/                                          /ВАСИЛ САМАРСКИ/