РЕШЕНИЕ № 547
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 11.11.2006 г., Протокол № 45

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за работата на Общински съвет - Казанлък за периода 11.11.2005 г. - 11.11.2006 г.


Общински съвет – Казанлък, на основание  чл.21, ал.2 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА,
 
 
РЕШИ:
 Приема Отчета за работата на Общински съвет - Казанлък за периода 11.11.2005 г. - 11.11.2006 г.
 
 
 Участвали в гласуването 32  общински съветници, от които “за”-32 .
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В.Добрева/                                           /ВАСИЛ САМАРСКИ/