РЕШЕНИЕ № 548
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.11.2006 г., Протокол № 46

ОТНОСНО: вх. № ОС-700/20.11.2006 г. - Придружително писмо от Пенчо Терзиев - председател на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания за преименуване на Професионална гимназия по пластични изкуства "Акад. Дечко Узунов" град Казанлък


Общински съвет – Казанлък, на основание  чл.21, ал.1, т.23  и чл.20, и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА,
 
 
РЕШИ:
 
            Дава съгласие Професионална гимназия по пластични изкуства "Акад. Дечко Узунов" - град Казанлък да бъде преименувана в Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн   "Акад. Дечко Узунов".
             
Участвали в гласуването 32 общински съветника, от които 32 "за".
 
 
 Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В.Добрева/                                           /ВАСИЛ САМАРСКИ/