РЕШЕНИЕ № 550
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 23.11.2006 г., Протокол № 46

ОТНОСНО: вх. ОС-680/09.11.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък за отмяна на Решене №536, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък с Протокол №44 от 26.10.2006 г.


Общински съвет – Казанлък, на основание  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.45, ал.9, от ЗМСМА,
 
 
РЕШИ:
 
            1. Изменя  свое решение №536 от 26.10.2006 г. със следното съдържание:
            1.1. Възлага на Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт да разработи постоянни критерии и показатели по видове транспортни схеми, а именно: общинска, областна и републиканска и да ги внесе за одобрение в ОбС Казанлък.
                                                            Срок 31 януари 2007 година
            1.2. Задължава общинска администрация при внасяне на писмени доклади за откриване на конкурси да се съобразява с критериите по т.1.1.
Участвали в гласуването 32 общински съветника, от които 31 "за".
           
  
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В.Добрева/                                           /ВАСИЛ САМАРСКИ