РЕШЕНИЕ № 551
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 23.11.2006 г., Протокол № 46

ОТНОСНО: вх. ОС-680/09.11.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община за отмяна на Решене №536, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък с Протокол №44 от 26.10.2006 г.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2,  чл.45, ал.9, от ЗМСМА,
 
 
РЕШИ:
 
            1. Изменя свое Решение №536/26.10.2006 г. със следното съдържание:
            1.1. Възлага на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт да направи проверка на всички  действащи договори и анекси към тях във връзка с цените на билетите.
                                                Срок 20 декември 2006 година
            1.2. Задължава кмета на общината да представи цялата налична документация на ПК - офертите на фирмите, договорите и анексите.
 Участвали в гласуването 35 общински съветника, от които 35 "за".
           
  
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В.Добрева/                                           /ВАСИЛ САМАРСКИ/