РЕШЕНИЕ № 552
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 23.11.2006 г., Протокол № 46

ОТНОСНО: вх. ОС-564/05.09.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за приемане на "Общински план за развитие на община Казанлък за периода 2007 - 2013 г."


Общински съвет – Казанлък, на основание  чл.21, ал.1, т.12 и ал.2, от ЗМСМА, във връзка с чл.96 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
 
 
РЕШИ:
 
            1. Приема на първо четене "Общински план за развитие за периода 2007 - 2013 година".
            2. Приема всички направени предложения при Общественото обсъждане и от ПК да бъдат отразени в Плана за развитие по съответните Приоритети и предложения от ПК към ОбС.
            3. Приема предложенията придружени със суми за финансиране да бъдат отразени  в Индикативната финансова таблица.
            4. Определя срок за новите предложения  по чл. 96 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация -  28 ноември 2006 година.
            5. Определя срок по чл.96 ал.5 от Правилника /вносителя на проекта и водещата ПК да отразят предложенията в проекта и го представят в окончателен вид за обсъждане и приемане на второ четене в срок, определен с решение на ОбС/ - срок 15 декември 2006 година.
Участвали в гласуването 30 общински съветника, от които 30 "за".
           
  
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В.Добрева/                                           /ВАСИЛ САМАРСКИ/