РЕШЕНИЕ № 553
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 23.11.2006 г., Протокол № 46

ОТНОСНО: вх. ОС-692/15.11.2006 г. - Придружително писмо Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък за промяна в приходната и разходната част по бюджета на Община Казанлък за 2006 година.


Общински съвет – Казанлък, на основание  чл.21, ал.1, т.6 от от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и писмо № ФО-63/25.10.2006 г. на Министерство на финансите,
 
РЕШИ:
 
            1. Увеличава приходната и разходната част на общинския бюджет за 2006 година със сумата от 840 263 лв. за делегираните от държавата дейности.
            2. Утвърждава разпределението на сумата от 840 263 лв., съгласно приложената таблица.
            3. Намалява дофинансирането на делегираните дейности от 291 174 лв. на 91 174 лв.
            4. Утвърждава разпределението на сумата от 200 000 лв., предназначена за дофинансиране на текуща издръжка в делегираните държавни дейности /ИМ "Искра"/, както следва:
            4.1. Увеличава издръжката за дейност 122 "Общинска администрация" със сумата 105 120 лв.
            4.2. Увеличава издръжката за дейност 431 "Детски ясли" със сумата 24 460 лв.
            4.3. Увеличава издръжката за дейност 524 "Домашен социален патронаж" със сумата 26 160 лв.
            4.4. Увеличава издръжката за дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища" със сумата 44 260 лв.
            5. Задължава кмета на общината да уведоми второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за направените промени.
 
            Участвали в гласуването 29 общински съветника, от които 29 "за".
           
  
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В.Добрева/                                           /ВАСИЛ САМАРСКИ/