РЕШЕНИЕ № 554
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.11.2006 г., Протокол № 46

ОТНОСНО: вх. ОС-692/15.11.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината за промяна в приходната и разходната част по бюджета на Община Казанлък за 2006 година.


Общински съвет – Казанлък, на основание  чл.21, ал.1, т.6 от от ЗМСМА,
 
 
РЕШИ:
 
            Задължава кмета на общината да внесе в ПК по икономиката , бюджет и финанси разбивка по параграфи на гласуваните средства по Решение № 553/23.11.2006 г.
                                                            Срок 30 ноември 2006 г.
  Участвали в гласуването 31 общински съветника, от които 31 "за".
 
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В.Добрева/                                           /ВАСИЛ САМАРСКИ/