РЕШЕНИЕ №556
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък  проведено на 21.12.2006 г., с Протокол № 47

ОТНОСНО: Работата на Общински съвет


Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
 
 
 
Р Е Ш И:
         
Приема 47 заседание на Общински съвет да се проведе от 9.00 ч. до 15.00 ч., без пауза от 1 час.      
 
 
 
 
Участвали в гласуването 33 общински съветника, от които 33 "за".
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
 
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
            /В.Добрева/                                                                                                                                                                                                                                    /ВАСИЛ САМАРСКИ/